Verkkokaupan hakukoneoptimointi

Verkkokaupan optimoinnilla varmistetaan, että asiakkaat löytävät sinut hakukoneista ja löytävät haluamansa tuotteet.

 

Mitä verkkokaupan optimointi tarkoittaa?

Verkkokaupan optimointi tarkoittaa verkkokauppaan tehtäviä muutoksia, joilla vaikutetaan positiivisesti käyttökokemukseen ja hakukonenäkyvyyteen. Mahdollisia toimenpiteitä löytyy lukuisia, joiden käyttö on aina sivustokohtaista ja ne priorisoidaan tarpeen mukaan. Englanniksi: ”E-commerce SEO”


Miksi verkkokaupan hakukoneoptimointi on tärkeää?

Verkkokaupan hakukoneoptimointi on tärkeää, jotta kuluttajat löytävät palvelusi tai tuotteesi hakukoneiden luonnollisista hakutuloksista. Kun verkkosivullesi tehdään tarvittavat tekniset ja sisällölliset muutokset, juuri näin tulee tapahtumaan. Verkkokaupalle hakukoneoptimointi on ehkäpä kustannustehokkain ratkaisu löytää uusia asiakkaita.

Toisaalta pelkkä verkkosivujen hakukoneille optimointi ei ole riittävää, sillä vähintään yhtä ratkaisevaa on käytettävyys, navigointi ja yleinen käyttökokemus. Kun nämä kaikki tekijät yhdistetään, niin lopputuloksena on todellinen myyntikone, joka vielä kaiken lisäksi on helppo löytää suoraan hakukoneiden orgaanisista tuloksista.

Lisäksi ei voi myöskään pois sulkea muita hyötyjä, jotka tulevat myöskin paremman hakukonenäkyvyyden kautta. Kun asiakkaat löytävät yrityksesi itse luonnollisista tuloksista, niin säästät tai tehostat samalla muussa markkinoinnissa. Esimerkiksi hakusanamainontaan käytetystä pääomasta on tällöin mahdollista karsia, jonka lisäksi brändiuskottavuus paranee.

HAKUKONEOPTIMOINTI Verkkokaupan optimointi


Mitä verkkokaupan hakukoneoptimointi on käytännössä?

Käytännössä verkkokaupan hakukoneoptimointi voidaan jakaa kahteen eri laatikkoon, jotka ovat hakukonenäkyvyyden maksimointi ja käyttäjäystävällisyyden kohentaminen. Jokaisessa prosessin vaiheessa kummatkin asiat on otettava huomioon ja tasapainoteltava siten sivustolle sopivin ratkaisu, sillä hyvä hakukonenäkyvyys ei riitä, jos kauppa ei käy.

Hakukoneoptimointi verkkokaupoille tarkoittaa muun muassa seuraavia muutoksia:

 

avainsanojen suunnitteluAvainsanojen suunnittelu

Avainsanojen suunnittelu on toimenpide, jossa kartoitetaan parhaimmat avainsanat ja niiden variaatiot, joilla pyritään sijoittumaan muita paremmin hakukoneiden orgaanisissa tuloksissa. Tämä on hakukoneoptimoinnin kannalta kategorioiden jaottelun ohessa yksi ehdottomasti tärkeimmistä vaiheista, joista myös lopullinen menesty riippuu paljonkin. Avainsanojen suunnittelussa otetaan huomioon useita erilaisia seikkoja, kuten verkkokaupan tulevaisuuden suunnitelmat, liikenteen määrä, sivuston luotettavuus, käytettävyys ja kilpailijat. Yhdessä näiden tekijöiden perusteella tehdään johtopäätökset ja mietitään tuottavimmat avainsanat, joilla kilpailu on mahdollista.


kategoriajaon suunnitteluKategorioiden suunnittelu

Kategorioiden suunnittelu on luonnollisesti todella oleellinen asia paitsi hakukonenäkyvyyden, myös sivuston käytettävyyden kannalta. Kategoriat pyritään jakamaan siten, että halutut avainsanat voidaan jakaa eri kategorioihin parhaalla mahdollisella tavalla. Toisaalta kompromisseja täytyy tehdä usein oikeissa paikoissa, jotta sivuston käytettävyys tai konversioaste ei heikkene. Onnistunut kategorioiden suunnittelu helpottaa huomattavasti muita hakukoneoptimoinnin vaiheita sekä on käyttäjän kannalta hyvä. Tästä syystä suunnitteluvaiheeseen on syytä käyttää riittävästi resursseja.


KategoriakuvauksetKategoriakuvaukset

Kategorioiden kuvaukset ovat hakukoneoptimoidun sisällön kannalta yksi ehdottomasti tärkeimmistä paikoista, joihin pyritään sijoittamaan mahdollisuuksien mukaan kaikista haastavimpia avainsanoja. Usein jopa kaikista suurimmilla sivustoilla nämä tekstit tehdään pelkästään hakukonenäkyvyyden parantamiseksi, mutta näin ei välttämättä tarvitse olla. Kategoriakuvauksissa voidaan tuoda esille asiakkaan kannalta hyödyllisiä asioita ja tietoa, jotka voivat vaikutta positiivisesti ostopäätökseen. Hyvin toteutetut kategorioiden kuvaukset ovat siis nekin parhaillaan hyviä sekä käyttäjälle että hakukoneille.


Tuotteiden nimien optimointiTuotteiden nimien optimointi

Tuotteiden nimien optimoinnilla tarkoitetaan sitä, että ne ovat oikealla kielellä, oikeassa muodossa ja niissä annetaan yleisen verkkokaupan linjauksen mukaan oleelliset tiedot esille. Tällä on usein merkittävä vaikutus sivuston käytettävyyteen ja esimerkiksi sisäisen tuotehaun toimivuuteen, jonka lisäksi yksittäiset tuotteet löytyy paremmin myös hakukoneiden tuloksista.


TuotekuvauksetTuotekuvaukset

Verkkokaupan tuotekuvaukset ovat asiakaspalvelua parhaillaan. Niiden avulla annat asiakkaalle ostopäätökseen vaikuttavat tiedot jo ennen kuin varsinaisia kysymyksiä herää, jonka lisäksi oikeiden avainsanojen käyttö joukossa vaikuttaa näiden sivujen löydettävyyteen. Mitä selkeämpi kuvaus on ja mitä vähemmän asiakkaalle annetaan syitä epäillä tuotteen ominaisuuksia, niin sitä varmemmin myös kauppa toteutuu. Verkkokaupan hakukoneoptimointi ja tuotekuvaukset, kulkevat nekin käsi kädessä. Jos tuotekuvauksiin ei ole liitetty oleellisia avainsanoja, niin myös niiden löytyminen on melko epätodennäköistä orgaanisista hauista.


Sivun otsikon optimointiSivuston otsikot

Verkkosivujen otsikot vaikuttavat hakukonenäkyvyyteen ja klikkiprosenttiin kaikista eniten, sillä onhan se ensimmäinen asia, jonka asiakas hakukoneiden tuloksissa näkee. Tästä syystä sivujen otsikot tulee olla optimoitu oikeille avainsanoille ja siten, että ne vastaavat tarkasti sivuston sisältöä. Tämän takia myös verkkokauppojen hakukoneoptimointi aloitetaan usein sivustojen otsikoiden muokkaamisella, jonka jälkeen esimerkiksi sisällön muokkaaminen voidaan aloittaa.


Meta-kuvauksen optimointiSivujen meta-kuvaukset

Meta-kuvaukset eivät vaikuta hakukonesijoituksiin, mutta hakukonenäkyvyyteen ne sen sijasta vaikuttavat. Meta-kuvauksessa annetaan asiakkaalle otsikkoa enemmän tietoa, mitä kyseisellä sivulla oikeastaan on ja korostetaan klikkaukseen tai ostopäätökseen positiivisesti vaikuttavia tekijöitä. Näitä voi olla useita erilaisia, mutta käytännössä sillä tarkoitetaan asioita, joilla erottaudut kilpailijoista ja herätät luottamusta asiakkaassa. Kun klikkiprosentti paranee, niin saat myös paremman hyödyn hyvistä sijoituksista hakukoneissa.


Verkkokaupan linkkien rakennusLinkkien rakennus

Verkkosivujen sisäinen ja ulkoinen linkitys vaikuttaa merkittävästi sivuston käytettävyyteen, liikenteeseen, verkkonäkyvyyteen ja sen luotettavuuteen hakukoneiden silmissä. Parempi luottavuus tarkoittaa usein pienempiä toimenpiteitä muun hakukoneoptimoinnin osalta, kun taas liikenne, parempi näkyvyys ja käytettävyys luonnollisesti edistävät myyntiä. Näistä syistä linkkien rakennuksen merkitystä ei voi unohtaa, kun tähtäimessä on palvelun kehittäminen ja verkkokaupan hakukoneoptimointi.


Miten verkkokaupan optimointi tehdään käytännössä?

Hakukoneoptimointi verkkokaupoille ei mene aina täysin yhden kaavan mukaan, sillä siinä tulee huomioida lukuisia eri asioita, jotka yhdessä vaikuttavat kaikkeen. Kuitenkin onnistunut verkkokaupan optimointi voidaan karkeasti jakaa seuraaviin vaiheisiin:

1. SEO-strategia ja mahdollisuuksien kartoitus

Kaiken tulee alkaa harkitulla SEO-strategialla, joka puolestaan noudattaa yleistä markkinointisuunnitelmaa. Tässä vaiheessa tehdään tavoitteita, tarkkaillaan kilpailijoita, sovitaan budjetti ja käytetyt resurssit sekä miten projekti on kannattavinta aloittaa kyseisen verkkokaupan kohdalla.

2. Avainsanatutkimus ja kategoriajako

Kun strategia on mietitty, niin avainsanojen suunnittelu ja kategorioiden jakaminen voidaan tehdä. Koska näillä kahdella on todella suuri merkitys projektin onnistumisen kannalta, niin ne tulee myös tehdä huolella.

3. Tuotteiden nimien optimointi tarvittaessa

Huonot tai väärät tuotteiden nimet vaikuttavat merkittävästi käytettävyyteen ja myös ostokonversioihin, jonka takia niiden tarkastaminen kuuluu projektin alkuvaiheeseen. Aina tälle ei tietysti ole tarvetta, jos ne ovat valmiiksi oikein ja seuraavat yhtenäistä logiikkaa.

4. Sisällön optimointi tai lisääminen

Sisältö tulee optimoida valituille avainsanoille, korvata mahdollinen plagioitu teksti uniikilla ja monissa tapauksissa sitä tarvitaan myös lisää. Kuten moneen muuhunkin asiaan hakukoneoptimoinnissa, niin myös tarvittavan tekstin määrään vaikuttavat useat tekijät, kuten esimerkiksi sivuston luotettavuus.

Oikein kirjoitettuna hakukoneoptimoitu sisältö sisältää useita hakulausekkeita, joilla voidaan parantaa vähän hakuja omaavien pitkähäntä hakusanojen sijoituksia ja saada tätä kautta lisää relevanttia liikennettä verkkokauppaan päähakusanojen optimoinnista ja sijoituksista tinkimättä.

5. Linkkimahdollisuuksien kartoitus (sisäinen ja ulkoinen)

Verkkosivujen sisäinen linkitys tulee katsoa kuntoon, jolla voi olla isokin vaikutus jo pelkästään navigoinnin ja käytettävyyden osalta. Ulkoisia linkkejä voi puolestaan ansaita usealla eri tavoilla ja myös nämä mahdollisuudet on syytä tutkia ja käyttää hyväksi.

6. Tulosten arviointi ja jatkotoimenpiteet

Digitaalinen markkinointi ei ole mitään ilman tulosten mittaamista. Tässä vaiheessa tarkastetaan tavoitteet ja tapahtuneet muutokset sekä tehdään jatkotoimenpiteet niiden pohjalta.

7. Testaus ja uuden kehittäminen

Verkkokaupan hakukoneoptimointi ei ole kertaluontoinen projekti, vaan sivuston laajuudesta riippuen se on aikaa vievä prosessi, joka tosin tuottaa itsensä usein takaisin jo projektin ollessa käynnissä. Optimointiin kuuluu oleellisena osana jatkuva testaaminen ja taistelu parhaista sijoituksista sekä uusien mahdollisuuksien keksiminen, joilla liikennettä ja näkyvyyttä voidaan kasvattaa.


Onko hakukoneoptimointi verkkokaupoille hyvä investointi?

Hakukoneoptimointi verkkokaupoille on oleellinen osa kokonaisvaltaista verkkonäkyvyyttä, jonka takia sen tulisi aina toimia osana muuta markkinointia. Hyvänä investointina sen voi nähdä useasta eri perspektiivistä, mutta yleisesti se on kustannustehokkain tapa saada uusia asiakkaita verkosta pitkällä tähtäimellä.

Lisäksi järkevästi suunniteltu ja oikein toteutettu hakukoneoptimointi antaa sinulle vuosia kestäviä tuloksia ja siten käytännössä ilmaista liikennettä. Lisäksi muun muassa yhdistetty verkkokaupan hakukoneoptimointi ja hakusanamainonta voivat kasvattaa yrityksesi luotettavuutta huomattavasti, kun sivustosi löytyvät sekä maksetuista että orgaanisista tuloksista.

Katso myös kirjoituksemme markkinajohtaja Zalandon hakukoneoptimoinnista.


Miten hyvä verkkokaupan hakukoneoptimointi eroaa huonosta?

Kuten aikaisemmin tekstissä mainittiin niin, asiakaslähtöisyys on otettava huomioon optimointia tehdessä. Huono hakukoneoptimointi tarkoittaa, että keskitytään pelkästään sijoituksiin ottamatta huomioon esimerkiksi avainsanojen käytettävyyttä, vaikeusastetta, niillä saatua liikennettä tai avainsanojen tuottamia konversioita. Lisäksi huono optimointi voi tarkoittaa kiellettyjen tekniikoiden käyttöä, kuten vaikkapa maksettuja linkkejä tai muita vilppejä.

Hyvin toteutettu optimointi puolestaan käsittää kaikki nämä asiat sekä siinä otetaan huomioon myös kilpailijat, optimaalinen avainsanojen määrä, yleinen markkinointistrategia ja yrityksen SEO-strategia. Kun valitset siis konsulttia, niin et halua kuulla lupauksia taatuista ensimmäisistä Google-sijoituksista, maksetuista linkeistä tai muistakaan taikatempuista. Vaan partnerin, joka osaa kertoa sinulle kaikki eri vaiheet, miksi niin tehdään ja mitä sillä pyritään saavuttamaan.


Mitä voin odottaa verkkokaupan hakukoneoptimoinnilta?

SEOSEON toteuttaa asiakaslähtöistä verkkokauppojen hakukoneoptimointia, jolla saadaan enemmän orgaanista liikennettä valituilla avainsanoilla, mutta samalla käytettävyyttä vaarantamatta. Lisäksi hinnoittelumme perustuu puhtaasti tehdyn työn määrään, eikä esimerkiksi hyötyyn jonka tulet saavuttamaan.

Kun annat meidän toteuttaa verkkokauppasi optimoinnin voit odottaa muun muassa:

  • Enemmän liikennettä orgaanisista hauista
  • Loistavan tuoton sijoitetulle pääomalle
  • Selkeitä raportteja, joista näet kehityksen itse

 

Onko sinulla lisää kysymyksiä koskien verkkokaupan optimointia tai yritystämme?

 

Verkkokaupan hakukoneoptimoinnin yhteyshenkilö:

 
Antti SundbergAntti Sundberg
Head of SEO
antti.sundberg@seoseon.com
09 2316 0980 (asiakaspalvelu)